Zásady ochrany osobných údajov

 

V zmysle čl. 13  nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR), Poskytovateľ oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe svoje Identifikačné údaje :

 

Fibris, s.r.o., SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 15117/L.

IČO:36 420 212, DIČ: 2021841063 IČ DPH: SK 2021841063

 

Poskytovateľa služieb je možné kontaktovať takto:

 

Servis Hotline          - servis@fibris.sk       +421 907 484 136

Finančné oddelenie - financie@fibris.sk   +421 911 342 747

Ostatné otázky        - fibris@fibris.sk

Osobné údaje          - osobneudaje@fibris.sk

 

Poskytujeme – pripojenie k sieti Internet, informácie o používaní produktov a služieb, servisné činnosti súvisiace s prístupom k sieti Internet, webhosting, elektronická pošta, registrácia domén druhej úrovne, registrácia Držiteľa domény, serverhousing, virtuálne servery, prenájom serverov, tvorba a správa webstránok, servis IT, on-line marketing, optimalizácia pre vyhľadávače a ďalšie súvisiace IT Služby podľa predmetov podnikania zapísaných v obchodnom registri.

 

Vaše osobné údaje spracúvame z organizačných dôvodov v súvislosti s poskytovaním služieb a z dôvodu zaslania alebo sprístupnenia zakúpených produktov.

 

1.1.

Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu - meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónny kontakt, e-mail, názov a sídlo spoločnosti, pri registrácii domény a teda registrácii Používateľa v spoločnosti SK-NIC, a.s. aj dátum narodenia sú presné a pravdivé.

Užívateľ dáva svoj súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 GDPR z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom - reklamácia, odstúpenie od Zmluvy, informovanie užívateľa a pod., ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch a službách, a to aj elektronickými prostriedkami - e-mail, sms, newsletter. V prípade nesprávnosti údajov, Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené poskytnutím nepravdivých údajov.

 

1.2

Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas podľa bodu 1.1 tohto článku dobrovoľne a to na dobu do jeho odvolania.

Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať v zmysle nariadenia GDPR. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

 

1.3

Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. Výnimku tvoria len produkty a služby, pri ktorých je poskytnutie osobných údajov nutné poskytnúť tretej osobe pre zabezpečenie objednanej Služby. Poskytovateľ je ale povinný v tomto prípade informovať Užívateľa (objednávateľa) Služby o tom, že poskytnutie osobných údajov je pre dodanie objednanej Služby potrebné poskytnúť tretej strane.

 

1.4

Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, zákonov a nariadení. Poskytovateľ služby je oprávnený spracúvať a získavať osobné údaje len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel, a nesmú sa ďalej spracovať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

 

1.5

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

Poskytovateľ sa pri spracovaní osobných údajov svojich klientov riadi zásadou minimalizácie uchovávania, podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) GDPR, a teda osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Poskytovateľ chráni osobné údaje v zmysle GDPR pred: znehodnotením, zničením, zmenou, stratou, neoprávneným prístupom, poskytnutím, zverejnením.

 

1.6

Informácie o právach osoby poskytujúcej osobné údaje - Dotknutej osoby

 

Právo na prístup k osobným údajom

Právo na opravu osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov

- ak na účel na ktorý sa spracúvali už nie sú tieto osobné údaje potrebné

- ak dotknutá osoba odvolá súhlas, ktorým udelila súhlas na spracúvanie osobných údajov

- ak neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov

- ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov

- ak namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu

- ak neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie týchto údajov

- ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Poskytovateľ povinný informovať dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje, o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, ich vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania

Právo na presnosť osobných údajov

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov

Právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie môže viesť k vysokému riziku práva fyzickej osoby.

 

1.7.

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

V zmysle GDPR  je poskytovateľ povinný poskytnúť Dotknutej osobe informácie na základe jej žiadosti. Spravidla jej ich poskytne v rovnakej forme, v akej bola podaná žiadosť. Poskytovateľ je povinný Dotknutej osobe poskytnúť súčinnosť pri uplatňovaní jej práv.

Poskytovateľ je povinný Dotknutej osobe poskytnúť informácie do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti. Túto lehotu môže Poskytovateľ opakovane v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace.

Poskytovateľ informácie poskytuje bezodplatne.

V prípade, ak je žiadosť Dotknutej osoby zjavne neopodstatnená, neprimeraná pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať adekvátny poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie týchto informácií, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

 

1.8. Predmet spracúvania osobných údajov

Informačný systém Klientispracovanie a evidencia zmlúv o pripojení, zasielanie požiadaviek o riešenie problémov s pripojením, žiadosti o pripojenie,  kontakt so zákazníkom, zmluvné a predzmluvné vzťahy, reklamácie, a pod.

Informačný systém Kamery -  monitorovanie priestorov – ochrana majetku spoločnosti alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch

Informačný systém Správa registratúry – evidencia došlej a odoslanej pošty, archív, komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky

Informačný systém Účtovníctvo a účtovné doklady – spracovanie, evidencia a uchovávanie účtovných dokladov, vystavovanie daňových účtovných dokladov, vedenie účtovníctva

 

Vzťahy neupravené týmito podmienkami sa riadia všeobecne záväznými platnými predpismi, nariadeniami a zákonmi Slovenskej republiky.

Tieto zásady Ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť  dňa 25.05.2018